Gweithgareddau Plant

Yn Tiddlywinks mae pob gweithgaredd wedi ei gynllunio ar gyfer gallu ac oedran y plentyn. Mae’r plant ifanc iawn – babanod – yn cael eu lletya yn y llofft tra bod y rhai dan 2 oed sy’n trotian a’r plant o 2 i 4 oed lawr stâr ym mhrif ran y Ganolfan. Yn ystod tymor yr ysgol fel arfer, mae plant oedran 7 i 13 oed yn cael eu lletya yn ein cyfleuster gorlifo oddi ar safle yn Tiddlywinks2 ac y mae’r plant 4 – 6 oed yn cael eu lletya yn y Caban Pren yn y prif Ganolfan. Os ydy’r niferoedd yn caniatáu, ac fel arfer ar ddiwedd y dydd rhoddir y plant i gyd weithiau yn y brif Ganolfan. Yn ystod gwyliau’r ysgol mae’r rhan fwyaf o’r plant oedran ysgol yn cael eu lletya o fewn Tiddlywinks2 yn Ysgol y Wern. Gofalir am fabanod iau a’r rhai sy’n trotian ar wahân i’r plant h?n y rhan fwyaf o’r amser.

Cynigir amrywiaeth o weithgareddau a chyfleoedd hwyliog ac ysgogol drwy’r dydd sy’n addas i oedran a chyfnod datblygu’r plenty.

Gyda rhai gweithgareddau, rhennir y plant i grwpiau llai, neu i wneud gweithgaredd un wrth un gydag aelod o’r staff.

Mae esiamplau o’r gweithgareddau ar gael yn cynnwys:

  • Chwarae Brwnt

Paentio, gludo, modelu, play-doh, clai, collage, modelu jync, printio â llysiau a
sbwng, tywod, chwarae gyda dwr a thywod.

  • Chwarae Corfforol

Chwarae yn yr awyr agored, cerddoriaeth a symud, dawns, gymnasteg, matiau
rholio, ceir a beiciau, peli a bagiau ffa, llithren, ffrâm ddringo, chwarae meddal,
pêl-droed, rygbi, hoci dan do, parasiwt.

  • Chwarae Rôl

Gwisgo lan, chwarae siop, cornel cartref, theatr bypedau, cornel thema, doliau,
etc. 

  • Chwarae Creadigol

Coginio, drama, garej, fferm, maes awyr, offerynnau cerddorol, canu, rhigymau,
pob math o grefft, tynnu lluniau a lliwio, etc.

  • Chwarae Deallus

Posau, blociau adeiladu e.e. Duplo, K’nex, etc. Sgwrs, stori, cornel lyfrau, cornel
dawel, cydweddu, gwyddoniaeth gynnar - cloriannau, didoli etc. gwaith rhif a
llythrennedd. 

Yn Tiddlywinks ein nod bob amser yw i annog:

  • sgiliau cymdeithasol a dysg
  • hyder a pharch tuag at ei gilydd
  • gweithgareddau chwarae cyffrous a chreadigol i ddatblygu anghenion pob plentyn
  • defnydd o’r awyr agored
  • o ac wrth gwrs, y cwtsh holl pwysig yna.

Annogir teithiau a gwibdeithiau fel rhan o’r gwasanaeth, a gwneir ymweliadau â chyfleusterau lleol, parciau a llyfrgelloedd yn rheolaidd.

Mae’r pwyslais yn Tiddlywinks ar weithgareddau chwarae a phrofiadau cyd-weithredol, hwyl a dysgu trwy chwarae! 

 

Ystalyfera & Godre'r Graig Integrated Children's Centre

 
 

Visit Website

Putting the needs of families first 
Dodi anghenion teuluoedd yn gyntaf

Visit Website

 

News

 
 
Clwb Gofal Plant Hanner Tymor 2014

Clwb Gofal Plant Hanner Tymor 2014

Gall plant mwynhau llawr o weithgareddau llawn sbri ....

Diwrnod Gwybodaeth a Hwyl i'r Teulu 2013

Diwrnod Gwybodaeth a Hwyl i'r Teulu 2013

Diwrnod gwybodaeth a hwyl i'r teulu ....

Cylch Meithrin Tiddlywinks Playgroup

Cylch Meithrin Tiddlywinks Playgroup

Sesiynau yn rhedeg ...