Canolfan Integredig Plant Ystalyfera a Godre’r Graig

Putting the needs of families first
Dodi anghenion teuluoedd yn gyntaf

 

Beth yw Canolfan Integredig Plant?

 • Datblygwyd Canolfannau Integredig Plant (CIP) dan y dealltwriaeth bod integreiddio gwasanaethau megis addysg, gofal plant, gofal cymdeithasol a chymorth rhiant a theulu ar gael mewn un man cyswllt yn ffordd effeithlon o gynorthwyo plant a theuluoedd.
 • Ceisia CIP godi cydwybod am a mynd i’r afael gydag anghenion rhieni a’r gymuned leol gan alluogi mynediad i ystod eang o wasanaethau gan gynnwys gofal plant, darpariaeth blynyddoedd cynnar yn ogystal â chyfleoedd i rieni ddysgu.
 • Mae CIP yn canolbwyntio ar hybu gweithio aml-asiantaeth, gwasanaethau arwyddbost a hwyluso mynediad at gymorth.
 • Mae tri CIP yng Nghastell-nedd Port Talbot – CIP Resolfen, CIP Aberafan

Canolfan Integredig Plant Ystalyfera a Godre’r Graig

 • o Nod CIP Ystalyfera a Godre’r Graig yw ei gwneud yn haws i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd gael mynediad at y cymorth a’r cyfleoedd gorau ar gael iddynt o fewn eu cymuned o’r dechrau. Mae CIP yn gwneud hyn trwy sicrhau bod gwasanaethau megis addysg, gofal plant, chwarae, cymorth teulu a iechyd a lles yn rhoi plant, pobl ifanc a’u teuluoedd yn ganolbwynt o beth maent yn ei wneud a chydnabod, trwy gyd-weithio, ennill gwahaniaethau positif i blant, teuluoedd a’r gymuned.
 • o Ydych chi’n gwybod bod yna nifer o weithgareddau a chyfleoedd ar gael yn ein cymuned sy’n cynnig cymorth gyda phlant a theulu, iechyd a lles? Mae CIP Ystalyfera a Godre’r Graig am adeiladu ar bethau da sydd ar gael yn ein cymuned yn barod a’i wneud yn well drwy ymestyn y buddion a’r cyfleoedd i gymaint o deuluoedd ag sy’n bosibl.
 • o Mae asiantaethau a sefydliadau sy’n rhan o CIP Ystalyfera a Godre’r Graig wedi cytuno ac arwyddo i weithio gyda’i gilydd ac i wrando a gweithredu ar beth mae plant, pobl ifanc a theuluoedd eisiau a’u hangen.

Beth yw’r gwasanaethau a gweithgareddau sy’n digwydd mewn Canolfan Integredig Plant?

 • Addysg Blynyddoedd Cynnar - cysylltu gydag ysgolion lleol i gael addysg blynyddoedd cynnar rhan amser a llawn amser i bob blentyn 3 a 4 oed.
 • o Gofal plant – ystod o wasanaethau plant gan gynnwys gofal drwy’r dydd, hanner dydd, sesiynol a chofleidiol; grwpiau chwarae/ Cylch Meithrin a grwpiau Ti a Fi i blant o’u genedigaeth i 13 oed.
 • o Cyfleoedd Chwarae – datblygu a throsglwyddo cyfleoedd chwarae mynediad agored gyda staff mewn sawl safle i blant oedran 5+ (bydd angen i blant dan 5 gael oedolyn cyfrifol gyda nhw)
 • o Gweithgareddau a Hyfforddiant – gwneir cysylltiadau gydag ystod o gyrff hyfforddi a chynlluniau dychwelyd i’r gwaith, o weithgareddau hamdden i faterion rhianta, cyfleoedd i ennill sgiliau a chynyddu gwybodaeth.
 • o Iechyd a Lles – sesiynau wedi eu teilwra at faeth teulu, gweithgaredd corfforol a iechyd
 • o Cymorth teuluol – cyngor ar sut i ddod o hyd i swydd a budd-daliadau; cyfleuster menthyg teganau; arwyddbostio a dod â sesiynau i’r ardal ar gymorth arbenigol, e.e. lleferydd ac iaith, nam ar y golwg, gwasanaethau ymgyfeillio, ayb.

Beth gall Canolfan Integredig Plant wneud i chi?

 • Rhoi gwybodaeth i chi
 • Dod o hyd i wasanaethau gall fod o help i chi
 • Mynediad i amrywiaeth o ddosbarthiadau
 • Gweithgareddau cymorth teulu yn cynnwys gwersi rhiant
 • Ystod o wasanaethau gofal plant proffesiynol
 • Sesiynau chwarae
 • Cyngor a chyfarwyddyd ar iechyd a maeth
 • Amgylcheddau dysgu positif
 • Cyngor a sesiynau gwybodaeth ar sut i ddod o hyd i swydd, budd-daliadau, rheoli dyled, magu babi, stranciau, problemau ymddygiad, ayb.

Pwy sy’n ymglymedig i Ganolfan Integredig Plant Ystalyfera a Godre’r Graig?

Sut gallwch chi fod yn rhan o Ganolfan Integredig Plant?

Os ydych yn riant, gofalwr, plentyn neu berson ifanc, gadewch i ni wybod beth sy’n bwysig i chi.

Gadewch i ni wybod beth sy’n eich poeni fwyaf fel rhiant, gofalwr neu fel teulu ac os oes rhywbeth y gallwn ei wneud i leddfu’r pryderon hyn.

Ydych chi’n teimlo y gallwch gael mynediad i’r gwasanaethau a’r cymorth cywir wrth fagu plant? Os na, cysylltwch â ni ac fe wnawn ein gorau i’ch cynorthwyo a’ch rhoi ar y trywydd iawn.

Ydych chi’n teimlo eich bod yn gwybod ble i gael gwybodaeth a chyngor ar sut i fod yn rhiant a phryd mae ei angen arnoch, ac os felly ydych chi’n barod i rannu hwn gyda rhieni sy’n ei chael yn anodd am ba reswm bynnag? Cysylltwch â ni a gadewch i ni wybod.

Gyda phwy ydych chi am gysylltu?

Os hoffech wybod mwy am CIP Ystalyfera a Godre’r Graig neu drafod unrhyw un o’r uchod cwblhewch y ffurflen cysylltwch â ni neu ffoniwch 01639 849495

 

Ystalyfera & Godre'r Graig Integrated Children's Centre

 
 

Visit Website

Putting the needs of families first 
Dodi anghenion teuluoedd yn gyntaf

Visit Website

 

News

 
 
Clwb Gofal Plant Hanner Tymor 2014

Clwb Gofal Plant Hanner Tymor 2014

Gall plant mwynhau llawr o weithgareddau llawn sbri ....

Diwrnod Gwybodaeth a Hwyl i'r Teulu 2013

Diwrnod Gwybodaeth a Hwyl i'r Teulu 2013

Diwrnod gwybodaeth a hwyl i'r teulu ....

Cylch Meithrin Tiddlywinks Playgroup

Cylch Meithrin Tiddlywinks Playgroup

Sesiynau yn rhedeg ...